PLX: Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

PLX: Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố Nghị quyết HĐQT về việc lùi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm