PMW: Nguyễn Lê Minh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 10,000 CP

PMW: Nguyễn Lê Minh Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Lê Minh Anh
- Mã chứng khoán: PMW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do giá cổ phiếu không đạt kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 03/07/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Lương Điền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 277,983 CP (tỷ lệ 0.56%)

HNX