17:38, 18/04/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty cổ phần đầu tư VINA
  - Mã chứng khoán: PNG
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 709,017 CP (tỷ lệ 7.88%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Minh Tuấn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Tuấn Ngọc
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ nắm giữ
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 21/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 20/05/2022.

  HNX