PNG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

PNG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt phương án và tổng mức đầu tư xây dựng dự án “Tòa nhà văn phòng – Thương mại – Dịch vụ số 168 Hoàng Văn Thụ” của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận; và
+ Thông qua một số nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu có.
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng Hội nghị - Nhà hàng Hoa viên Tri Kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 09. Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
          - Thời gian họp: Ngày 28 tháng 10 năm 2023 (Thứ Bảy).

HNX