11:13, 15/04/2022

POT: Nguyễn Thị Bích Hồng - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,499,452 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Bích Hồng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
  - Mã chứng khoán: POT
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,499,452 CP (tỷ lệ 7.72%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,499,452 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phiếu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/04/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 18/05/2022.

  HNX