PPC: Giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán vào diện cảnh báo

PPC: Giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán vào diện cảnh báo

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo giải trình, báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán vào diện cảnh báo như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm