PPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

PPC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

Công ty TNHH Năng lượng REE thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm