PPC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

PPC: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã CK: PPC) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm