PTH: Hoàng Đức Diện - Thành viên BKS - đã mua 6,076 CP

PTH: Hoàng Đức Diện - Thành viên BKS - đã mua 6,076 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Đức Diện
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,653 CP (tỷ lệ 0.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 6,076 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,729 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 6,076 CP0,22%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 05/09/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2023.

HNX