PTH: Lê Hồng Tá - Phó Giám đốc - đã mua 4,105 CP

PTH: Lê Hồng Tá - Phó Giám đốc - đã mua 4,105 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hồng Tá
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 65,712 CP (tỷ lệ 1.88%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,105 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 69,817 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,105 CP1,99%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 20/06/2023.

HNX