16:39, 08/09/2022

PTH: Lê Minh Nguyệt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 11,100 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Nguyệt
  - Mã chứng khoán: PTH
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43,548 CP (tỷ lệ 1.24%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Quang Tuấn
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 114,202 CP (tỷ lệ 3.26%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 43,548 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 11,100 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,448 CP (tỷ lệ 0.93%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: khớp lệnh không thành công và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

  HNX