PTH: Lê Minh Nguyệt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 11,100 CP

PTH: Lê Minh Nguyệt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 11,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Minh Nguyệt
- Mã chứng khoán: PTH
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 43,548 CP (tỷ lệ 1.24%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Quang Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 114,202 CP (tỷ lệ 3.26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 43,548 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 11,100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 32,448 CP (tỷ lệ 0.93%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: khớp lệnh không thành công và giá cổ phiếu không như kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/09/2022.

HNX