PVV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

PVV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thanh Hoài
- Mã chứng khoán: PVV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,700,000 CP (tỷ lệ 5.67%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 397,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,097,000 CP (tỷ lệ 6.99%)
- Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/09/2022.

HNX