15:36, 22/09/2022

PVV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Thanh Hoài

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thanh Hoài
  - Mã chứng khoán: PVV
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,700,000 CP (tỷ lệ 5.67%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 397,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,097,000 CP (tỷ lệ 6.99%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 16/09/2022.

  HNX