17:39, 27/08/2021

PWA: Vũ Thị Hiền không còn là cổ đông lớn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Hiền- Mã chứng khoán: PWA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 554,000 CP (tỷ lệ 5.54%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 219,900 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 334,100 CP (tỷ lệ 3.34%)
  - Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/08/2021.

  HNX