13:35, 10/08/2022

PXA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Toàn

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Toàn
  - Mã chứng khoán: PXA
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3,389,810 CP (tỷ lệ 22.6%)
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 264,150 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,653,960 CP (tỷ lệ 24.36%)
  - Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/07/2022.

  HNX