QBS: Giải trình báo cáo tài chính Q2/2023

QBS: Giải trình báo cáo tài chính Q2/2023

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình giải trình báo cáo tài chính Q2/2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm