QBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

QBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

 Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm