QNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)