QNC: Bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét

QNC: Bổ sung giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên Báo cáo tài chính bán niên 2023 đã được soát xét

.

HNX

Tài liệu đính kèm