Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) quý 3/2023.

Theo danh sách HNX công bố có 72 mã bị cắt margin, giảm 5 mã so với quý 2/2023. Gồm:

- Chứng khoán có khả năng bị hủy bỏ niêm yết: ART, DNM, SDT

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch: BLF, CTX

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo: CJC, FID, MST, NDX, OCH, PCG, PEN, PJC, PPE, SD6, SDA, SDU, SGH, STP, VC9, VCM

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: CTC, DPC, DS3, DTC, KTT, NDN, TTH, VE8

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát: CVN, MAC, MAS, VGP, VIG, VTJ

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát: SFN

- Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế; Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: VE4

- Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế; Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST năm 2022 của công ty mẹ tại BCTC hợp nhất năm 2022 là số âm: VNT

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch; chậm công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: DZM, TKC, TVC

- Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; LNST năm 2022 cổ đông công ty mẹ tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: HTP, MIM,

- Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: VC2

- Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát; LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: KDM; KKC,

- Chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch, đình chỉ giao dịch: KLF, MHL

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin; LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: KSQ

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát: SSM

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: L43, L61, VE1

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo và kiểm soát, đình chỉ giao dịch: TTZ, VE2

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát; Tổ chức niêm yết chậm CBTT BCTC kiểm toán 2022 quá 5 ngày 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: L62

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; Tổ chức niêm yết chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin: LCD

- Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo; LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm: LDP, PGT, PV2, SPI

- LNST của công ty mẹ năm 2022 tại BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2022 là số âm: NRC, PTI, PVB, VDL

- LNST năm 2022 tại BCTC kiểm toán năm 2022 là số âm: APS, CMC, L40, WSS

- Công ty niêm yết nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: PHN

- Thời gian niêm yết dưới 6 tháng: KSV, PPT

Xem thêm tại vneconomy.vn