Quý I/2024, lợi nhuận Cơ Điện Lạnh (REE) giảm 48% về 548,9 tỷ đồng

Quý I/2024, lợi nhuận Cơ Điện Lạnh (REE) giảm 48% về 548,9 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu đạt 1.837,5 tỷ đồng, giảm 22,4% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 548,9 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 53%, về còn 40,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 40,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 513,1 tỷ đồng, về 741,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 19,8%, tương ứng tăng thêm 11,6 tỷ đồng, lên 70,2 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 12,8%, tương ứng giảm 32,9 tỷ đồng, về 223,3 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết giảm 42%, tương ứng giảm 87,8 tỷ đồng, về 121,2 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5,3%, tương ứng giảm 6,44 tỷ đồng, về 114,66 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý đầu năm 2024 của Cơ Điện Lạnh giảm mạnh chủ yếu do lợi nhuận gộp lao dốc, đồng thời lãi công ty liên doanh, liên kết cũng suy giảm mạnh so với cùng kỳ.

Trong năm 2024, Cơ Điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện trong năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa là 15%.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 548,9 tỷ đồng, Cơ Điện Lạnh đã hoàn thành 22,8% so với kế hoạch năm tài chính 2024.

Tính tới 31/3/2024, tổng tài sản của Cơ Điện Lạnh tăng nhẹ 0,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 228,5 tỷ đồng, lên 35.140,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 14.662,8 tỷ đồng, chiếm 41,7% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 6.234,2 tỷ đồng, chiếm 17,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 4.579,3 tỷ đồng, chiếm 13% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 3.760,8 tỷ đồng, chiếm 10,7% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý I/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm nhẹ 0,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 45,8 tỷ đồng, về 10.697 tỷ đồng và bằng 51,3% vốn chủ sở hữu.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/4, cổ phiếu REE tăng 1.600 đồng, lên 61.600 đồng/cổ phiếu.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn