Sacombank lãi gần 2.700 tỷ trong quý I, trích lập 100% dự phòng nợ xấu VAMC

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB) đã công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.654 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 2.111 tỷ đồng.

Trong quý đầu năm, thu nhập lãi thuần của Sacombank tăng 2% so với cùng kỳ, đạt 5.951 tỷ đồng nhờ chi phí lãi và các chi phí tương tự giảm 19% hay 1.537 tỷ đồng. Thu nhập lãi và các khoản thu nhập cũng giảm hơn 3% hay 1.423 tỷ đồng. 

Ở chiều ngược lại, thu nhập ngoài lãi của Sacombank giảm 4,1%, xuống 924 tỷ đồng. Trong quý I, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 12%, xuống 578 tỷ đồng; lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh tăng 19%, đem về 308 tỷ đồng. Ngân hàng không thuyết minh chi tiết cho những khoản mục trên.

Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư cao gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ trong khi lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 44%. Tuy nhiên, hai mảng này đóng góp không đáng kể vào lợi nhuận của Sacombank. 

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của Sacombank nhích thêm 1,1% so với cùng kỳ, ở mức 6.875 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động trong quý I tăng 4%, ở mức 3.543 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi cho nhân viên, kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 1,5%.

Tuy nhiên, nhờ chi phí dự phòng rủi ro đã giảm 32,3%, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đã tăng 11%, đạt 2.654 tỷ đồng.

Tính đến 31/3/2024, tổng tài sản của Sacombank đạt 693.535 tỷ đồng, tăng 2,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 3,7% lên 500.408 tỷ đồng. Ngân hàng cũng nâng số dư dự phòng rủi ro cho vay lên 8.268 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu vào cuối quý I ở mức 11.401 tỷ đồng, tăng 3,8%. Do cho vay tăng lên tương ứng, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank được duy trì ở mức 2,28% còn tỷ lệ bao phủ cải thiện lên 72,5%. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 4,4% so với đầu.

Tính đến cuối quý I, Sacombank có 22.496 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Trong năm 2024, ngân hàng dự kiến sẽ tiếp tục không chia cổ tức do vẫn chưa thể hoàn thành đề án tái cơ cấu.

Theo thông tin từ ĐHĐCĐ năm nay, Sacombank đã đấu giá thành công KCN Phong Phú và thu được 20% số tiền đấu giá. Ngoài ra, ngân hàng dự kiến sẽ hoàn thành phương án xử lý cổ phiếu của ông Trầm Bê, từ đó có đủ điều kiện để tiến hành chia cổ tức. 

Theo thông tin đã công bố, trong năm 2023, Sacombank đã hoàn tất trích lập 100% dự phòng nợ bán VAMC chưa thu hồi, một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án tái cơ cấu.

Số dư trái phiếu do TCKT trong nước phát hành (chủ yếu là trái phiếu VAMC) tiếp tục giảm trong quý I/2024. (Ảnh: Sacombank).

Số lượng nhân viên của Sacombank vào cuối quý I là 18.345 người, giảm gần 200 nhân viên so với đầu năm. Tuy nhiên, chi phí bình quân cho nhân viên trong quý đầu năm đã được cải thiện thêm 3% lên 35,4 triệu đồng/người/tháng. 

Xem thêm tại vietnambiz.vn