SAF: NGUYỄN THỊ NGA - Kế toán trưởng - đã bán 8,000 CP

SAF: NGUYỄN THỊ NGA - Kế toán trưởng - đã bán 8,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: NGUYỄN THỊ NGA
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: SAF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 8,202 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 8,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 202 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 29/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/07/2023.

HNX