Saigonbank (SGB): Tín dụng tăng trưởng âm, nợ xấu lên 2,38%

Saigonbank (SGB): Tín dụng tăng trưởng âm, nợ xấu lên 2,38%

Cụ thể, trong quý đầu năm nay, thu nhập lãi thuần của SGB giảm 18% so với cùng kỳ, còn gần 184 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Đồng thời, các nguồn thu ngoài lãi cũng đi lùi như lãi từ dịch vụ giảm 24%, lãi từ kinh doanh ngoại hối giảm 77%.

Còn lãi từ hoạt động khác là nguồn thu tăng trưởng duy nhất của SGB, đạt hơn 28 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Trong quý I/2024, Saigonbank tăng chi phí hoạt động 14%, lên 149 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 45%, còn gần 75 tỷ đồng. Trong khi đó, Saigonbank giảm 79% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chỉ còn trích gần 7 tỷ đồng, nhưng chỉ lãi trước thuế gần 68 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Như vậy, so với kế hoạch 368 tỷ đồng lãi trước thuế năm 2024, Saigonbank mới thực hiện được hơn 18%.

Năm 2024, Saigonbank đề ra mục tiêu hoàn thiện phê duyệt Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025. Saigonbank đề ra mục tiêu đến cuối năm 2024 đạt tổng tài sản 32.300 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Vốn huy động và dư nợ cho vay đạt lần lượt 27.300 tỷ đồng và 23.000 tỷ đồng, tăng 3% và 12,87% so với đầu năm. Nợ xấu kiểm soát theo quy định dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đề ra là 368 tỷ đồng, tăng gần 11% so với kết quả 2023.

Tính đến cuối quý I/2024, tổng tài sản Ngân hàng tăng nhẹ 1% so với đầu năm, lên 31.863 tỷ đồng; cho vay khách hàng giảm 1%; tiền gửi tại NHNN giảm mạnh 82%; còn tiền gửi tại các TCTD khác tăng 31%. Tổng nợ xấu tính đến 31/03/2024 của Saigonbank hơn 469 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng mạnh nhất 80%. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ 2,03% đầu năm lên 2,38%.

Xem thêm tại www.tinnhanhchungkhoan.vn