SBD: Đỗ Văn Hào - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 90,000 CP

SBD: Đỗ Văn Hào - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 90,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Hào
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 716,411 CP (tỷ lệ 6.23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 90,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 626,411 CP (tỷ lệ 5.45%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 26/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2022.

HNX