14:09, 20/09/2022

SBD: Đỗ Văn Hào - Phó Chủ tịch HĐQT - đã bán 90,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Hào
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: SBD
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 716,411 CP (tỷ lệ 6.23%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 90,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 626,411 CP (tỷ lệ 5.45%)
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 26/08/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/09/2022.

  HNX