SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Kim Thanh

SC5: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Kim Thanh

Nguyễn Thị Kim Thanh báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm