16:44, 09/03/2022

SD5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD5 của CTCP Sông Đà 5 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: 22/04/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 4. tháp C, tòa nhà HH4, khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1. quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: + Các nội dung theo thẩm quyển quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

  HNX