14:15, 06/12/2021

SDJ: Hoàng Hải Việt - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 1,212,461 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Hải Việt
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: SDJ
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,212,461 CP (tỷ lệ 27.91%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,212,461 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần Công ty Sông Đà 25
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/12/2021
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2021.

  HNX