SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

SDJ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SDJ của CTCP Sông Đà 25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

HNX