17:10, 28/07/2022

SDU: Bùi Thị Chén - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Chén
  - Mã chứng khoán: SDU
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 10,000 CP (tỷ lệ 0.05%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Thắng
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

  HNX