SEB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEB của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2024
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2024
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: - Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 4/2023, thời gian cụ thể TCPH sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, P. Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
          - Nội dung họp: Chi tiết TCPH sẽ thông báo sau

Xem thêm tại hnx.vn