08:35, 21/03/2022

SGS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGS của CTCP Vận tải biển Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến ĐHĐCĐ tổ chức vào ngày 26/04/2022. Thời gian cụ thể sẽ được Tổ chức phát hành thông báo trong thư mời gửi cổ đông.
            - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tổ chức tại khách sạn OSCAR (68A Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1. TP. HCM). Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông.
            - Nội dung họp: Thông qua báo cáo của: Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát; báo cáo tài chính năm 2021 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  HNX