SHI: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

SHI: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm