SIP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

SIP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm