15:37, 31/08/2022

SIP: Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 113,300 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Mạnh Hùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: SIP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,218,697 CP (tỷ lệ 9.92%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800,000 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã mua: 113,300 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,331,997 CP (tỷ lệ 10.04%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Diễn biến giao dịch thị trường chưa thuận lợi
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 29/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

  HNX