14:47, 27/07/2022

SIP: Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 800,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Mạnh Hùng
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
  - Mã chứng khoán: SIP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9,218,697 CP (tỷ lệ 9.92%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 800,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/07/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 26/08/2022.

  HNX