SJC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đình Linh

SJC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Đình Linh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đình Linh
- Mã chứng khoán: SJC
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 662,435 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 662,435 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.55%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 08/09/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX