16:54, 24/08/2022

SJE: Nguyễn Thị Thanh Lương - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 152,700 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thanh Lương
  - Mã chứng khoán: SJE
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 173,794 CP (tỷ lệ 0.79%)
  - Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Vũ Hải
  - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban kiểm soát
  - Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
  - Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5,659 CP (tỷ lệ 0.03%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 173,794 CP
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 152,700 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21,094 CP (tỷ lệ 0.1%)
  - Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: cổ phiếu thanh khoản thấp, giá giao dịch không đạt kỳ vọng
  - Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2022
  - Ngày kết thúc giao dịch: 15/08/2022.

  HNX