15:22, 29/07/2022

SMN: Phạm Cảnh Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 10,000 CP

Trong bài viết này:

  - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Cảnh Toàn
  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
  - Mã chứng khoán: SMN
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12,900 CP (tỷ lệ 0.29%)
  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
  - Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
  - Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
  - Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/08/2022
  - Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/08/2022.

  HNX