SMT: Về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Bà Phạm Thị Tú.

SMT: Về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc của Bà Phạm Thị Tú.

.

HNX

Tài liệu đính kèm