SP2: Công ty TNHH Năng Lượng REE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

SP2: Công ty TNHH Năng Lượng REE - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Năng Lượng REE
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,906,800 CP (tỷ lệ 28.64%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 50,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,956,800 CP (tỷ lệ 28.88%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/06/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 03/07/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Phong Danh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX