SP2: CTCP Đầu tư An Xuân không còn là cổ đông lớn

SP2: CTCP Đầu tư An Xuân không còn là cổ đông lớn

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư An Xuân
- Mã chứng khoán: SP2
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,852,591 CP (tỷ lệ 13.83%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,852,591 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 19/05/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX