08:29, 17/05/2022

SSN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  SSN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SSN của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến ngày 30/06/2022
            - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tại 87 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
            - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời Đại hội đồng cổ đông.

  HNX