SVN (CTCP Tập đoàn VEXILLA Việt Nam) - M CORP INVESTMENTS LIMITED - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 650.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: M CORP INVESTMENTS LIMITED
- Mã chứng khoán: SVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 652.200 CP (tỷ lệ 3,11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Michael Marc Lee
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 652.200 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 650.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.200 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Đã cơ cấu xong danh mục đầu tư
- Ngày bắt đầu giao dịch: 02/10/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 02/10/2023.

Xem thêm tại hnx.vn