SVN: M CORP INVESTMENTS LIMITED - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 652,200 CP

SVN: M CORP INVESTMENTS LIMITED - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 652,200 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: M CORP INVESTMENTS LIMITED
- Mã chứng khoán: SVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 652,200 CP (tỷ lệ 3.11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Michael Marc Lee
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 652,200 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2023.

HNX