SVN: Trương Huy Tâm không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trương Huy Tâm- Mã chứng khoán: SVN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,269,900 CP (tỷ lệ 6.05%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 400,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 869,900 CP (tỷ lệ 4.14%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 24/01/2024.

Xem thêm tại hnx.vn