08:50, 27/04/2021

SZC báo lãi ròng quý 1 tăng trưởng gần 50%

Theo BCTC quý 1/2021 vừa công bố, CTCP Sonadezi Châu Đức (HOSE: SZC) báo lãi ròng quý đầu năm tăng trưởng 48% so với cùng kỳ, đạt gần 80 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Trong kỳ, doanh thu thuần của SZC tăng 48% so với cùng kỳ, đạt hơn 178 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng tăng từ 54% lên hơn 60% giúp lợi nhuận gộp cả quý của Công ty tăng gần 66%, lên hơn 107 tỷ đồng.

  Chi phí bán hàng trong kỳ gấp gần 5 lần cùng kỳ trong khi chi phí quản lý tăng 32%, lên hơn 7 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí tài chính (toàn bộ là chi phí lãi vay) giảm 20%, còn 1.6 tỷ đồng.

  Kết quả, SZC báo lãi sau thuế quý 1/2021 tăng 48%, lên gần 80 tỷ đồng. So với kế hoạch vừa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, chỉ tiêu này đã thực hiện được hơn 45% mục tiêu đề ra cho cả năm.

  Kết quả kinh doanh của SZC trong quý 1/2021. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: BCTC quý 1/2021 của SZC

  Tổng tài sản tại thời điểm cuối tháng 3/2021 của SZC đạt gần 5,118 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp hơn 2 lần cuối năm trước, với gần 210 tỷ đồng.

  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - khoản mục chiếm tỷ trọng nhiều nhất trong tổng tài sản của SZC tăng 13%, xấp xỉ 4,259 tỷ đồng.

  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang của SZC tại ngày 31/12/2021
  Nguồn: BCTC quý 1/2021 của SZC

  Nợ phải trả tại thời điểm này tăng 20% so với đầu năm, ghi nhận gần 3,774 tỷ đồng. Vay nợ tài chính của Công ty xuất hiện biến động ngược chiều khi các khoản vay ngắn hạn giảm 21%, còn gần 148 tỷ đồng. Còn các khoản dài hạn lại tăng 39%, lên hơn 2,043 tỷ đồng.

  Hà Lễ

  FILI