SZL: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

SZL: Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành công bố thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm