TAW: Công ty TNHH Thương mại N.T.P - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 792,500 CP

TAW: Công ty TNHH Thương mại N.T.P - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 792,500 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Thương mại N.T.P
- Mã chứng khoán: TAW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 792,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 792,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 792,500 CP (tỷ lệ 15.85%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 19/05/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 24/05/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thanh Phong
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

HNX