TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7,958 CP

TB8: Phạm Đức Khiêm - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 7,958 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Đức Khiêm
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: TB8
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 240,914 CP (tỷ lệ 19.27%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 20,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 7,958 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248,872 CP (tỷ lệ 19.91%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do biến động không thuận lợi của thị trường
- Ngày bắt đầu giao dịch: 24/06/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/07/2022.

HNX