TCL: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại mức 49%

TCL: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại mức 49%

Công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng thông báo tỷ lệ SHNN tối đa tại mức 49% như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm